Onderwerpen - Vogels

Vogels

Vlaamse gaai

De Vlaamse gaai is een prachtige vogel hij staat bekend om zijn kleurrijke verenkleed, met een...

Vogels

Dodaars

De dodaars is broedvogel van ondiepe en beschutte wateren met een rijke oeverbegroeiing en...

Vogels

Boomklever

De boomklever is een opvallend gekleurde bosvogel. Hij beweegt zich schokkerig, maar uiterst...

Vogels

Distelvink

De putter of distelvink komt oorspronkelijk voor langs de zonnige randen van vochtige loofbossen...

Vogels

Bruine kiekendief

Je zou het misschien niet denken als je zijn naam hoort maar de bruine kiekendief is één van...

Vogels

Patrijs

Patrijzen zijn standvogels van open agrarisch gebied, heidevelden en hoogvenen. Oorspronkelijk...

Vogels

kneu

Kneuen zijn vaak te zien in groepjes, waarbij de vogels erop los kwetteren. Een man kneu in...

Vogels

Goudhaan

De goudhaan is Europa’s kleinste vogel. Van snavel tot staartpunt meet hij slechts 8,5 cm, en ze...

Vogels

Appelvink

De appelvink is een fraai gekleurde, forse vink met een krachtige snavel. Met haar dikke, oranje...

Vogels

Sijs

De sijs is een geelgroene, kleine en sierlijke neef van de putter. Vooral in de winter zie je de...

Vogels

Zwarte mees

De zwarte mees lijkt op de koolmees, maar is een stuk kleiner en veel bleker van kleur. Zwarte...

Vogels

Rietgors

De rietgors is vrij onopvallend, maar de mannetjes kunnen in het voorjaar gemakkelijk gezien worden...

Vogels

Kuifmees

Kuifmezen zijn nogal territoriale vogels die het gehele jaar in hun broedgebied verblijven. Alleen...

Vogels

Steenuil

De steenuil is de bekendste van de kleinere uilensoorten. In ons land is hij van oudsher een...

Vogels

Buizerd

De buizerd is verreweg de algemeenste en meest opvallende roofvogel van België, die je vaak in open...

Vogels

Steenloper

De steenloper komt voor in het noorden van het hele noordelijk halfrond. Hij foerageert op...

Vogels

Koekoek

Het geluid van de koekoek is van ver te horen ze leggen hun eieren in de nesten van zogeheten...

Vogels

Sneeuwgors

Sneeuwgorzen broeden in kale, rotsige gebieden in het noorden en komen naar België en Nederland toe...

Vogels

Witte ibis

In de Zwinvlakte is er al enkele dagen een Amerikaanse Witte Ibis te zien.Het gaat om een dier uit...

Vogels

Torenvalk

De torenvalk is één van de kleinste roofvogels. Ze hebben een spanwijdte van 65 cm tot maximaal 80...

Vogels

Griel

De griel is zeer goed gecamoufleerd en valt in een open zanderige omgeving bijna niet op. Bij...

Vogels

Buidelmees

De buidelmees is in onze contreien een zeldzame gast hij dankt zijn naam aan het soort nest dat hij...

Vogels

Grauwe gans

Het is nauwelijks voorstelbaar dat de grauwe gans nog geen veertig jaar geleden een zeer zeldzame...

Vogels

IJsduiker

De ijsduiker is een grote duiker met een grote, stevige snavel. IJsduikers zijn in België...

Vogels

Kleine karekiet

De kleine karekiet is een echte moerasbewoner. De markante, krassende, staccato zang is te horen in...

Vogels

Rustende velduil

Het verenkleed van de velduil is overwegend licht geelbruin. De bovenzijde heeft een grof patroon...

Vogels

Slobeend

De brede platte snavel is kenmerkend voor deze soort. Mannetjes hebben in prachtkleed een groene...

Vogels

Bruine pelikaan

De bruine pelikaan komt voor aan de kusten van de Noord- en Midden-Amerika, het Caraïbische gebied...

Vogels

Torenvalk

De torenvalk pakt uitsluitend prooien van de grond.Het vrouwtje is rosbruin met donkere vlekken...

Vogels

Ross’ meeuw

Deze in het hoog arctische deel van Oost-Siberië broedende meeuw is één van de “holy...

Vogels

Torenvalk bij mist

Torenvalk (vrouw) bleef mooi zitten, gemaakt tijdens lichte mist te Uitkerke. Kleine valk met lange...

Vogels

Sperwer

Met zijn korte, brede vleugels en zijn lange poten is de sperwer goed toegerust om vogels te vangen...

Vogels

Purperreiger

De purperreiger is een sierlijke reiger met een fraai uiterlijk. Hij is donkerder, iets kleiner...

Vogels

Kwak

Gedrongen middelgrote reiger met onmiskenbaar kleed, adult met grijze borst en vleugels, zwarte...

Vogels

Bosuil

De bosuil is de meestvoorkomende uilensoort in Europa. Hij bewoont allerlei landschappen, variërend...

Vogels

Roodborsttapuit

Roodborsttapuiten vind je op heides, in de duinen, in ruige, open moerasgebieden en in halfopen...

Vogels

Velduil

Rustende velduil in de Uitkerkse polder.De velduil is een vogel van open terrein en jaagt laag...

Vogels

Zwartkop

De zwartkop laat zich niet altijd makkelijk zien, maar zijn zang is in het voorjaar des te beter te...

Vogels

Ransuil

Deze ransuil op de foto is een jong of anders genaamd een takkeling die naam krijgen de jonge uilen...

Vogels

Blauwe reiger

Blauwe reigers zijn echte sloot-food specialisten, maar vullen hun menu ook graag aan met mollen...

Vogels

Visdiefje

Visdieven zijn koloniegewijs broedende vogels van de kust en visrijke wateren in het binnenland. De...